Video ilustruese CleanScore

Korrigjimi i automatizuar i provimeve me CleanScore

Dizenjimi i fletës së përgjigjes

Procesi i testimit

Plotësimi i fletës së përgjigjeve

Procesi i korrigjimit