Fakulteti i Arkitekturës dhe Urbanistikës – Rezultatet e Testimit

Më poshtë mund të kërkoni nëpërmjet ID-së suaj të Maturës Shtetërore rezultatin e pikëve në Testin e Pranimit në FAU-2021. Secili kandidat mund të shkarkojë fletën e përgjigjeve të skanuar dhe Çelësin e variantit përkatës më poshtë.

Shenim: Rezultatet si më poshtë paraqesin pikët e testit duke marrë si vlerësim maksimal 180 pikë. Keto pikë janë konvertuar në listën e shpallur në sistemin me 100 pikë duke respektuar formulën e konkursit.

ERROR: Data table not found